Duna Autó Zrt.

Nissan márkakereskedés és márkaszerviz

H-1037 Budapest, Zay utca 24.
Szalon tel.: +36 1 801 4131
email írása »

Szerviz tel.: +36 1 801 4111


KAPCSOLAT »

Nissan nyitóoldal » Jogi nyilatkozat

Nissan garancia

FIGYELEM:
Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a DUNA AUTÓ Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) www.dunaauto.hu internetes címén elérhető honlap vagy annak bármely oldalának (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve a Honlapon feltüntetett e–mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Tekintettel arra, hogy jelen honlap egy olyan oldal, melyen keresztül vásárlás folytatható, kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!


Felelősség
Ezt a honlapot Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. Az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. A Zrt. nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a honlap használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, az általa hordozott vírust és vonal– vagy rendszerhibát is.
A honlapon elhelyezett adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A Zrt. törekszik a folyamatos frissítésre, de nem vállal felelősséget az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai és elírások miatt, ezért kérjük, hogy amennyiben bármely adattal kapcsolatban aggálya merülne fel, úgy azt más módon is szíveskedjen ellenőrizni.

Védjegyoltalom, Szerzői jog:
A Zrt. honlapján szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok védjegyoltalom illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen formában, akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú felhasználása – így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása – csak a Zrt. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A honlap oldalainak, adatainak, vagy egyéb elemeinek teljes vagy részleges másolása vagy bemutatása tilos, a jogosulatlan felhasználása törvénysértő.

Hiperhivatkozási kapcsolódások:
Azokra a kapcsolódásokra vonatkozóan, melyeket a DUNA AUTÓ Zrt. a www.dunaauto.hu honlapjáról más külső vagy belső honlapokra átlépve tud megteremteni, a Zrt. a többi honlap nyomdai megjelenéséért, illetve a honlapokra való bejutási feltételekért nem vállal felelősséget.

Személyes Adatok védelme:
A honlap használata során a Zrt. a tudomására jutott személyes adatok kezelésére „a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény” rendelkezései vonatkoznak.
Tájékoztatjuk, hogy Ön a honlapot mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatja, megismerkedhet a Zrt. termékeivel, szolgáltatásaival.
Amennyiben Ön bármely személyes adatát akár a honlap űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett e–mail címre elküldi, hozzájárulását adja, hogy megadott adatait a Zrt. kezelje és feldolgozza kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési, reklámozási célokra, valamint jogosult az ilyen adatokat a vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozói részére azonos célú felhasználás végett megküldeni. Ön hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a Zrt. legfeljebb az adatrögzítéstől számított öt évig kezelje kivéve, ha Ön a hozzájárulását visszavonja illetve vonatkozó jogszabály ettől eltérően rendelkezik.
Az adatszolgáltatás önkéntes. Az Ön kérelemre a Zrt. tájékoztatást ad a személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, és törlését, megilleti a tiltakozás, illetve a bírósági jogérvényesítés joga.
Ha az ügyfél – akár saját maga, akár képviselője útján a Zrt. részére elektronikus levelező rendszeren üzenetet (e–mail) továbbít, vagy az elektronikus levélcímet a Zrt–vel közli, akkor ez – külön nyilatkozat nélkül is – tartalmi, alaki–formai, mennyiségi korlátozás nélküli felhatalmazást jelent a Zrt. számára arra, hogy az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy fenntartásához, illetve szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges adatokat és információkat az ügyfél vagy képviselője, közvetítője részére a megadott elektronikus levélcímre küldjön. A Zrt. az elektronikus kommunikációt megszünteti, ha az ellen Ön tiltakozik vagy azt bármilyen módon kifogásolja a Zrt–nél. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával kérjük, forduljon a Zrt. ügyfélszolgálatához, illetve a honlapon megadott elérhetőségen keresztül az Zrt–hez.

Adatkezelés:
1. A Zrt. elkötelezett a partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Minden személyt, aki a dunaauto.hu szolgáltatásait használja, megilleti a névtelenség és önmaga dönt ennek köréről, az adatbázisba való regisztrációról.
Felhívjuk a dunaauto.hu részére adatközlők figyelmét, hogy csak saját nevében regisztrálhat.
A személyes adatok védelméről szóló törvény alapján minden regisztrált felhasználónak lehetősége van az általa megadott adatokba való betekintésre, ezek megváltoztatására vagy kérésére a teljes törlésre.
2. A Zrt. az alábbiakban rögzített elvárásokat, melyet, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el és betart, melyek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

3. A szolgáltatás látogatása során a szolgáltató illetve adatfeldolgozója rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét – technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.
A dunaauto.hu szolgáltatás üzemeltetője a Cookie technológiáját csak annak érdekében használja, hogy a kereskedőház hatékonyságát és gazdaságosságát javítsa. Semmi olyan technológiát nem használ, amely bármilyen személyes hatással lenne a felhasználóra.
4. A dunaauto.hu nem adja el, nem cseréli és nem szolgáltatja ki harmadik személynek vagy alanynak a felhasználókról összegyűlt személyes adatokat.
Ugyanakkor tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71.§).
A Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
5. A dunaauto.hu jelen adatvédelmi nyilatkozatában (belső szabályzatában) történő bármilyen változásáról minden információt megad felhasználóinak akár a jogszabály változásból, akár a cég működéséből erednek azok.

Elérhetőség | Jogi nyilatkozat | © 2017 Duna Autó Zrt.